Kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số như thế nào?

Nghị định 130/2018/NĐ-CP quy định về việc kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký số khi nhận thông điệp dữ liệu được ký số. Chữ ký số đó là hợp lệ khi các thông tin sau đây được kiểm tra đều phải hợp lệ:

  • Trạng thái chứng thư số, phạm vi sử dụng, giới hạn trách nhiệm và các thông tin trên chứng thư số của người ký;
  • Chữ ký số phải được tạo bởi khóa bí mật tương ứng với khóa công khai trên chứng thư số của người ký.

CyberSign thực hiện việc kiểm tra đầy đủ và tự động toàn bộ các bước theo yêu cầu về quy định kiểm tra chữ ký số khi xem lại các file đã ký số trực tuyến ngay trên giao diện của phần mềm. CyberSign hiển thị chi tiết và dễ hiểu kết quả kiểm tra chữ ký số.

Nef Digital