Có thể ký điện tử (ký ảnh) bằng CyberSign được không?

CyberSign cho phép người dùng tạo mẫu chữ ký ảnh bằng cách upload file ảnh chụp/scan chữ ký tay của người dùng hoặc con dấu đỏ của tổ chức/doanh nghiệp lên hệ thống.

Nef Digital