Tôi muốn nâng số lượng người dùng (user) và quy trình lên thì như thế nào?

Các gói bị giới hạn số lượng người dùng hoặc giới hạn số lượng quy trình hoặc cả hai thì cần nâng số lượng người dùng lên gói cao hơn và khách hàng phải thanh toán chi phí chênh lệch giữa gói hiện tại và gói cần nâng cấp.

Nef Digital