Nhiều người ký số cá nhân và ký số tổ chức trên cùng một văn bản được không?

Sử dụng CyberSign, bạn có thể linh hoạt đặt các vị trí ký số khác nhau của nhiều ký số cá nhân và ký số tổ chức trên cùng một văn bản. Sau đó mỗi người sẽ ký số vào các vị trí đã đặt trước đó. Việc kiểm tra sau khi ký cũng được thực hiện lần lượt đối với tất cả các chữ ký số trong văn bản.

Nef Digital