Quy trình nghiệp vụ

Phân loại quy trình nghiệp vụ

Tổ chức, doanh nghiệp có thể định tạo ra các nhóm phân loại quy trình nghiệp vụ để dễ dàng tra cứu và quản lý.

Thiết lập số bước phê duyệt linh hoạt

Một quy trình được tạo lập trên hệ thống có thêm bớt số bước không giới hạn, thay đổi cấu hình (tên bước, người ký duyệt, phương thức phê duyệt) của từng bước một cách linh hoạt.

Tùy chọn phương thức phê duyệt của từng bước

CyberSign hỗ trợ cấu hình phương thức phê duyệt của mỗi bước trong quy trình nghiệp vụ dưới dạng chỉ duyệt bằng tài khoản đăng nhập phần mềm hoặc cần thêm ký số hoặc ký điện tử (lựa chọn tại thời điểm ký).

Đa dạng loại hình phê duyệt đáp ứng các tình huống khác nhau

Có thể thiết lập loại hình phê duyệt của mỗi bước là một trong 3 lựa chọn theo Tài khoản, theo Chức danh hoặc theo Người quản lý để linh hoạt đối với các quy trình khác nhau.

Cho phép đặt giới hạn thời gian phê duyệt của từng bước

Mỗi bước trong quy trình đều đặt được giới hạn thời gian cần phải phê duyệt. Trước thời hạn đó, hệ thống sẽ gửi email nhắc nhở người cần thực hiện phê duyệt.

Cấp quyền sử dụng quy trình nghiệp vụ

Sau khi tạo lập một quy trình xong thì cần phải gán các đơn vị trong cây tổ chức được phép sử dụng quy trình đó. Chức năng này giúp hạn chế người dùng tiếp cận các quy trình xử lý văn bản không cần quan tâm trong danh sách hoặc không được phép tham gia.

Nef Digital