Có thể trình ký duyệt nhiều văn bản đồng thời được không?

Hoàn toàn được khi sử dụng CyberSign. Người dùng không chỉ có thể trình ký duyệt nhiều văn bản đồng thời trong cùng một luồng quy trình mà còn đính kèm được các tài liệu đính kèm như biên bản họp, ảnh chụp, phụ lục,… để làm sở cứ cho trình ký và phê duyệt.

Nef Digital