Trường hợp cần nhiều người phê duyệt trung gian trước khi ký?

CyberSign cho phép thiết lập dễ dàng một quy trình xử lý văn bản qua nhiều bước phê duyệt trung gian (phê duyệt bằng nút lệnh, chữ ký ảnh hoặc chữ ký số). Người phê duyệt trung gian có thể được cấu hình sẵn theo tài khoản, chức danh hoặc là người quản lý của người duyệt trước đó.

Nef Digital