Kích hoạt/ngừng kích hoạt mẫu email

Kích hoạt mail

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Mẫu email

Bước 2: Chọn mẫu mail đang có trạng thái Ngưng hoạt động, click icon 🡪 popup xác nhận hiển thị như hình:

Bước 3: 

Click Đồng ý để kích hoạt thành công mẫu mail đã chọn.

Click Hủy để hủy bỏ hành động kích hoạt mẫu mail.

Ngừng kích hoạt

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Mẫu email

Bước 2: Chọn mẫu mail ở trạng thái Hoạt động, click icon 🡪 popup xác nhận hiển thị như hình sau:

Bước 3: 

Click Đồng ý để tạm ngừng mẫu mail đã chọn.

Click Hủ” để hủy bỏ hành động ngừng kích hoạt mẫu mail.

Powered by BetterDocs

Nef Digital