Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức >  Chọn Quy trình

Bước 2: Muốn xóa quy trình, thực hiện các bước như sau:

  • Xóa 1 quy trình: click icon tại phần tác vụ của quy trình muốn xóa
  • Xóa nhiều quy trình: click để chọn các quy trình muốn xóa

Bước 3: Màn hình popup xác nhận xóa hiển thị như hình:

  • Click Xóa để thực hiện xóa quy trình đã chọn
  • Click Hủy để hủy bỏ hành động xóa quy trình

Powered by BetterDocs

Nef Digital