Xóa chứng thư số

Bước 1: Tại thanh menu, click menu Tổ chức > Chọn Cấu hình chứng thư số

Bước 2: Tại màn hình danh sách chứng thư số:

  • Xóa 1 chứng thư số: Click icon ở phần tác vụ của chứng thư số cần xóa
  • Xóa nhiều chứng thư số: Click để chọn các chứng thư số cần xóa 🡪 click  button , hiển thị popup xác nhận xóa

Bước 3: Click Xoá để thực hiện xóa chứng thư số thành công

Click Hủy để hủy bỏ hành động xóa chứng thư số.

Powered by BetterDocs

Nef Digital